Rezerwuj

Regulamin

Poniższy Regulamin obowiązuje od 9 czerwca 2024.

§1 Postanowienia ogólne

 1. BIG Studio określane w dalszej części Regulaminu jako Studio, mieszczące się we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 47/48a/IIa.
 2. BT SALON Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 56/6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000974660, NIP: 7123436448, REGON: 522240473, określana w dalszej części Regulaminu jako Wynajmujący, jest właścicielem Studio.
 3. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu Studia określane są mianem Najemcy.
 4. Studio może być wynajmowane do realizacji sesji fotograficznych, nagrań wideo oraz innych zgodnych z przeznaczeniem działalności artystycznej i komercyjnej.

§2 Obowiązki Najemcy i Wynajmującego

 1. Studio wynajmowane jest na przedział czasu określony rezerwacją. Czas wynajmu Studio liczy się od i do godziny potwierdzonej rezerwacją. Wszelkie przygotowania do sesji, ustawienie/demontaż sprzętu lub własnych dekoracji, jak i sprzątanie po sobie muszą nastąpić w ramach czasu wynajmu. Za zakończenie wynajmu uważa się moment, w którym wszyscy uczestnicy sesji opuszczą wynajmowaną salę.
 2. W razie spóźnienia zarezerwowany czas się nie wydłuża. W przypadku wcześniejszego zwolnienia sali koszty wynajmu nie podlegają zwrotowi.
 3. Pięć minut przed końcem wyznaczonego czasu obsługa Studio wejdzie na salę w celu jej przyjęcia.
 4. Najemca jest zobowiązany, aby na koniec okresu wynajmu zwrócić pomieszczenie i udostępniony sprzęt w takim samym stanie, w jakim zostały one otrzymane. Obejmuje to wyłączenie wszelkiego sprzętu i odłożenie go na odpowiednie miejsce, powrót mebli i elementów dekoracyjnych na ich pierwotne pozycje oraz uprzątnięcie wszelkich śmieci, które mogły się pojawić w trakcie korzystania ze Studia.
 5. Wynajmujący ma prawo naliczyć dodatkową opłatę za sprzątanie Studia.
 6. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać sprzęt wchodzący w skład wyposażenia Studia zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie usterki sprzętu bądź wyposażenia Studio należy niezwłocznie zgłosić obsłudze.
 7. Sprzęt fotograficzny może być obsługiwany wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu sprzętu. Wynajmujący może odmówić korzystania ze sprzętu w przypadku stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji.
 8. Chęć wykonania zdjęć ze zwierzętami powinna być wcześniej uzgodniona z obsługą Studio. Wszelkie straty wyrządzone przez zwierzę będą rekompensowane przez Najemcę. Wynajem na sesję z udziałem zwierząt może być skrócony o 15-30 minut w celu sprzątania sali.
 9. Wynajmując Studio, Najemca przejmuje na siebie całą materialną odpowiedzialność za stan wynajmowanej sali oraz sprzętu i rekwizytów w niej się znajdujących. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z wymienionych elementów, Najemca zobowiązany jest do rekompensaty strat według cen rynkowych.
 10. Informacja o chęci korzystania z dodatkowych usług, sprzętu czy rekwizytów powinna być odpowiednio wcześniej przekazana obsłudze Studio podczas rezerwacji. Nie gwarantujemy dostępności sprzętu lub rekwizytu, który nie należy do standardowego wyposażenia sali.
 11. W celach bezpieczeństwa i ochrony mienia w całym Studio prowadzony jest całodobowy monitoring. Najemca Studia jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie wszystkich uczestników sesji.
 12. W razie naruszenia reguł lub warunków wynajmu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy dalszej współpracy z Najemcą.

§3 Zasady wykorzystania Studia

 1. Należy wejść na salę wyłącznie w zmiennym obuwiu i bez odzieży wierzchniej. Informacja ta powinna być wcześniej przekazana wszystkim uczestnikom sesji.
 2. Wykorzystanie Studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 3. Użycie efektów specjalnych takich jak świecące dekoracje, dym, bańki mydlane, konfetti, brokat, sztuczny śnieg i inne wymaga wcześniejszego uzgodnienia z obsługą Studia.
 4. Wykorzystanie Studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 5. Podczas fotografii nagiego modela, model/modelka zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości potwierdzającego pełnoletność. Uczestnictwo niepełnoletnich modeli w zdjęciach o charakterze seksualnym lub erotycznym oraz tworzenie zdjęć pornograficznych jest surowo zakazane i wiąże się z odpowiedzialnością karną.
 6. Zabrania się wjeżdżania na salę wózkami dziecięcymi, rowerkami, hulajnogami i innymi podobnymi przedmiotami.
 7. Wprowadzanie i używanie dodatkowego sprzętu przyniesionego przez Najemcę wymaga uprzedniej zgody i konsultacji z obsługą Studia.
 8. Wchodzenie na cykloramę jest dozwolone tylko w czystym obuwiu. Podeszwy, a także obcasy i szpilki, które mogą pozostawić ślady na białej powierzchni cykloramy, muszą być zabezpieczone materiałem ochronnym.
 9. Zakazuje się używania światła modelującego do filmowania oraz jako światła ciągłego do robienia zdjęć. W tych celach dostępne są lampy LED oferowane przez Studio.
 10. Spożywanie posiłków i napojów dozwolone jest tylko w wyznaczonej strefie wypoczynkowej i kuchni.
 11. Zmiana tła oraz manipulacja akcesoriami i sprzętem studyjnym bez zgody obsługi jest zabroniona.
 12. Palenie tytoniu, używanie e-papierosów, spożywanie alkoholu oraz innych używek w Studiu jest surowo zabronione.
 13. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie.

§4 Warunki rezerwacji i opłat

 1. Studio zostaje trwale zarezerwowane po uiszczeniu 100% opłaty.
 2. Opłatę należy wnieść w ciągu 2 godzin od momentu dokonania rezerwacji sali i niezależnie od wybranej metody płatności. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona – rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.
 3. Opłaty za wynajem Studia są naliczane według cennika zamieszonego na stronie https://bigstudio.pl/pricing lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.
 4. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%.
 5. Minimalny czas wynajmu sal Studia wynosi 1h.
 6. W przypadku niedotrzymania Regulaminu rezerwacja zostanie anulowana automatycznie nawet jeśli została opłacona.
 7. Rezerwacja dokonana 12h i poniżej przed zarezerwowanym terminem powinna być opłacona w ciągu 1 godziny od momentu jej dokonania. W innym wypadku, rezerwacja nie jest uznana i zostanie anulowana.
 8. Opłat można dokonać za pośrednictwem serwisu Przelewy24, przelewem na konto (dane wysyłamy mailowo) lub w Studio.
 9. Opłata za wynajem Studia nie zostaje obniżona w przypadku spóźnienia lub przedterminowego zakończenia zdjęć, a koszty za niewykorzystany czas nie zostają zwrócone.
 10. Sesje z udziałem 10 lub więcej osób czy sesje niestandardowe podlegają wycenie indywidualnej.
 11. Wszystkie koszty dodatkowe (opłata za tło, wypożyczenie dodatkowego sprzętu i rekwizytów, przedłużenie czasu itd.) rozliczane są po zdjęciach.
 12. Przy niezastosowaniu się do warunków dot. ilości godzin, rezerwacja może zostać anulowana, a poprosimy Cię o dokonanie nowej rezerwacji zgodnej z zasadami Regulaminu.

§5 Zmiana lub odwołanie rezerwacji

 1. Zmienić lub anulować rezerwację może wyłącznie osoba, która dokonała owej rezerwacji. Konieczne jest podanie numeru rezerwacji, która ma być zmieniona bądź odwołana.
 2. Zmiana dokonanej rezerwacji jest możliwa najpóźniej 24h przed dniem, w którym został zarezerwowany termin. Poniżej 24h przed tym dniem zmiana rezerwacji nie jest możliwa.
 3. W przypadku chęci zmiany terminu należy skontaktować się z obsługą Studia.
 4. Odwołanie rezerwacji (odstąpienia od umowy) jest możliwe najpóźniej 72h przed dniem wynajmu. Odwołanie rezerwacji jest płatne 50%.
 5. Opłacone godziny zmienionych rezerwacji należy wykorzystać w terminie do 30 dni od daty dokonania zmiany. W innym przypadku opłata przepada.
 6. Anulowanie rezerwacji poniżej 72h przed dniem wynajmu płatne 100%.
 7. W przypadku zmiany opłaconej rezerwacji na termin, kiedy koszt wynajmu jest tańszy, różnica w cenie nie podlega zwrotowi i nie może być ponownie wykorzystana. Natomiast jeśli wartość nowej rezerwacji będzie wyższa od wartości zmienianej, różnica podlega uregulowaniu z góry.
 8. Zmiana opłaconej rezerwacji jest możliwa jeden raz.
 9. Zmianie lub odwołaniu nie podlegają rezerwacje dokonane z zastosowaniem kuponów rabatowych oraz darmowych godzin, otrzymanych w ramach promocji, konkursów, warsztatów, szkoleń itp.
 10. Skrócenie czasu opłaconej rezerwacji traktowane jest jako odwołanie rezerwacji.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Opłata rezerwacji oraz przystąpienie do zdjęć jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zasad funkcjonowania Studia przez wszystkich uczestników sesji poniższych informacji oraz wszystkich informacji zawartych na naszej stronie https://bigstudio.pl.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacje jakości wykonanych usług należy zgłosić na adres kontakt@bigstudio.pl. Studio rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od momentu otrzymania wszystkich informacji koniecznych do ich oceny. W przypadkach wyjątkowo skomplikowanych, które uniemożliwiają rozstrzygnięcie sprawy w standardowym terminie, Studio może przedłużyć ten okres do 30 dni. W takiej sytuacji, Studio zobowiązuje się poinformować Klienta o wydłużeniu terminu i wyjaśnić przyczyny opóźnienia przed upływem pierwotnych 14 dni.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our Privacy Policy.